ตรวจสอบค่างวดการชำระ


*
*

*หมายเหตุ:
- หากท่านมีการชำระล่าช้าเกินกำหนด กรณีบวกค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม 50 บาท กรณีค้างชำระ 1 งวด และ 100 บาทต่องวด กรณีค้างชำระมากกว่า 1 งวด
- ต้องการชำระยอดเต็มจำนวน กรุณาติดต่อ 1258 เวลา 8.30-20.00 น. หรือตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ทาง Line@
- สำหรับลูกค้า Samsung Finance Plus ต้องการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่กรุณาติดต่อ 02-4819444